ဝိက်ရှေန်နရဳ:ညးကောပ်ကာဲ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

သွက်ဂွံစုတ်မာဲညးတၠပကင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန်]


Note: add to this page and WT:A.
{{Wiktionary:Votes/sy-၂၀၂၄-၀၄/ညးလွပ်:သွက်စုတ်မာဲညးတၠပကင်}}

ကုညး မတီကၠိုဟ် ဒ္ဂေတ်ဗက် သၞောဝ်ဝဳကဳမန် ကေုာံ ဂကောံဝဳကဳတအ် မပတှ်ေဖျေဟ်စိုတ်တအ်ဂှ် မလေပ် ဂွံဒုင်ခပတိုန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင်ရ။ နကဵုသၞောတ်မေတာမ္ဂး ကုညးပကင်ရင် မဟွံချဳဓရာင် မဟွံလုပ်ချူ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်တအ်ဂှ် နူနဒဒှ် ညးပကင်ရင်ဂှ် သကလေင်ပလီုပတိတ်ထောအ်ပၠန်ရောင်။

ညးပရင်ကင် ဟေင် ဂွံလုပ်ချူ ပလေဝ်ဒါန် မုက်လိက် ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်ဂွံ ဗီုဂှ် ဟွံသေင်၊ ညးပကင်ရင်တအ်ဂှ် ဒှ်ညးမင်မဲ မုက်လိက်ဝဳကဳဝွံဟေင်ရ။

ညးပကင်ရင် မွဲတၠဂှ် တင်ဂၞင် ဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးတီကၠိုဟ်လဝ်ရောင်။

 • မုက်လိက်တအ်ဂှ် ပ protect ဟွံသေင်မ္ဂး ပ unprotect။
 • မုက်လိက်ဟွံမဲပၟိက်တအ်ဂှ် ဇိုတ်ပလီုထောအ်။
 • ဗီု ကေုာံ ဝှာင် မပတိုန်လဝ်ဂမၠိုင် ဟွံမဲပၟိက်မ္ဂး ဇိုတ်ပလီုထောအ်
 • ကုညးလွပ်တအ်ဂှ် ယဝ်ရဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ်မ္ဂး ကၟာတ်ဗလံက်၊ တုဲပၠန် ကလေင်ပံက်ကဵု။
 • ပလေဝ်ဒါန် လိက်interface ကေုာံ မုက်လိက်မစဵုဒၞာလဝ်ဂမၠိုင်

တင်မထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်တအ် ယဝ်ရ မၞးဍိုက်ပေင်မ္ဂး မၞးအာတ်မိက် လုပ်ကၠောန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ဂွံရ။

 • မၞးဂှ် ဒှ်မၞိဟ်တၠိင်မုက် ကုပရဝ်ဂျေက်ဝဳကဳဂမၠိုင် ဟွံသေင်။ ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဂှ် လုပ်ချူကၠုင်ဒၟံင် အောန်အိုတ် ဂွံ ၃ ဂိတုတုဲ တင်ရန်တၟအ် ပရဝ်ဂျေတ်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးသ္ဒးတီကၠိုဟ် ဒုင်လဝ်တဲရောင်။
 • မၞးဂှ် ပ္ဍဲမုက်လိက် ဝဳကဳမန်ဂှ် မုက်လိက်ညးလွပ် သ္ဒးနွံလဝ်တုဲ မၞးဒးဒှ် ညးမချူပတိုန်လိက် contributor ပ္ဍဲမုက်လိက်မန်ဏအ်မွဲတၠရောင်။
 • မၞးဂှ် သ္ဒးဒှ် မၞိဟ်မဒ္ဂေတ်ဗက် အတိုင်သၞောဝ်ပဝ်လသဳဝဳကဳဂမၠိုင်တုဲ လတူလညာတ်ညးတၞဟ်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးဒးနွံ ပရေင်ရှ်ေသှ်ေရဴဂဴရောင်။ လညာတ်ဟွံတုပ်ကဵုဇကု တးပါဲထောအ် ညးတၞဟ် ဟွံဂွံရ။
 • မၞးဂှ် ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဂှ် အောန်အိုတ် ပရေင်ပလေဝ်ဒါန် လၟိဟ်အလန် အောန်အိုတ် ၁၀၀ အလန် မကၠောန်ပလဝ်တုဲ သ္ဒးဒှ်ရောင်။ ပါဲနူဂှ်တုဲ လိက်ပရေင်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးကေင်ချူ ပတိုန်လဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဏအ် ၜိုတ်ဒးရးကီုရောင်။
 • မၞးဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မကြိုက်တန် မဟွံကြိုက်တန် ကုတာလျိုင် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳမန်ဂှ်လေဝ် သ္ဒးကေတ် ပၟိက်ဆန္ဒ နူညးဂမၠိုင်ပၠန်ရောင်။

Request for Adminship (အာတ်မိက် သွက်ဂွံဒှ် ညးပကင်ရင်)[ပလေဝ်ဒါန်]

User:Htawmonzel[ပလေဝ်ဒါန်]

Hello every one, I would like to ask you to accept me as administrator and Interface administrator for Mon Wiktionary. We need an Interface administrator for Mon Wiktionary to edit and create Edittools pages. Please give your vote and accept!
မ္ၚဵုသီုဖအိုတ်ရအဴ၊ အဲ နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ (Htawmonzel) မိက်ဂွံသၟာန် သကအ်ရဲတအ် သွက်ဂွံဒုင်တဲအဲ နဒဒှ် မၞိဟ်ကောပ်ကာဲ (administrator) ကေုာံ မၞိဟ်ကောပ်ကာဲအကြာ (interface administrator) သွက် ဝိက်ရှေန်နရဳမန်ပိုယ်ရ။ သွက်ဂွံပလေဝ်ဒါန်၊ ခၞံကၠောန် မုက်လိက်ကိရိယာပလေဝ် (Edittools) ဂမၠိုင်တုဲ ပိုယ်နွံပၟိက်ဒၟံင် မၞိဟ်ကောပ်ကာဲအကြာမွဲတၠရ။ စုတ်မာဲ ဒုင်တဲ အဲညိဂှ် အာတ်မိက်ဏာရ။

Questions(တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန်]

Support(မထံက်ကဵုဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. ယွံကောထံက်မံင်ဂလာန်ပေင်ပေင်ရ၊ ဝိက်ရှေန်နရဳမန်သ္ဂောံဂွံဇၞော်မောဝ်တောတက်၊ ကောတအ်ဂစာန်မံင်ဂှ်လေဝ်ကေတ်မံင်ဂုန်စရာဲရအဴ။ သိုက်လွဳ (ဓရီု) ၁၈:၁၅၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 2. I agree and support your request for adminship။ဝိက်ရှေန်နရဳဝွံဒှ်အထံက်ဗၚ်ကဵုညးဂၠးကဝ်တအ်ကီုသီုကဵုကောန်ဂကူမန်ပိုဲတအ်ကီုတုဲ နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာထေက်ကဵုဒးဒှ်ညးကောပ်ကာဲကီုရ။ Mehm Khantoy (ဓရီု) ၁၈:၃၃၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 3. တာလျိုၚ်ညးကောပ်ကာဲဂှ် ထံက်ကဵုဂလာန်ပေၚ်ပေၚ်ကီုရ။ ဝိညာဏ်ထဝ် (ဓရီု) ၁၉:၄၄၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 4. ယွံကောထံက်မံင်ဂလာန်ပေင်ပေင်ရ၊ ဝိက်ရှေန်နရဳမန်သ္ဂောံဂွံဇၞော်မောဝ်တောတက်၊ ကောတအ်ဂစာန်မံင်ဂှ်လေဝ်ကေတ်မံင်ဂုန်စရာဲရအဴ။ Tala Mon (ဓရီု) ၁၈:၁၅၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)
 5. I agree with you to be admin ship and interface admin ship in mnw.wiktionary, ထံက်ဂလာန် လ္တူနာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ မအာတ်မိက်တအ်ရ နကဵု Aue Nai (ဓရီု) ၂၀:၁၃၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 6. ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ပေၚ်ရ၊ လိက်မန်သ္ဂောံတောတက်။ ဟံၚ်ကောန်မန် (ဓရီု) ၂၀:၅၃၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+၀၆၅၄)
 7. ကဵုအခိၚ်တုဲ ဟိုတ်မလုပ်ကောပ်ကာဲမံၚ်ဂှ်ရ သွက်သ္ဂောအ်ဒှ်ညးကောပ်ကာဲဂှ် ထံက်ကဵုဂလာန်ရ။ Ramonnya Jay (ဓရီု) ၂၃:၄၄၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 8. အဲထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ် ဆက်ကၠောန်အာညိ တၚ်ဂုဏ်ရအဴတၠနန် (ဓရီု) ၂၃:၅၀၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)w[ကလေင်လိက်]
 9. ယွံ ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရအဴ ဆက်ကၠောန်တဴညိMin Kun Htaw (ဓရီု) ၁၁:၃၄၊ ၂ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 10. ယွံ အာစာနာဲဗဳထဝ်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်နဒဒှ်ညးကေါပ်ကါဲဝိက်ရှေန်နရဳမန်ပိုယ်ဂ်ှ မိပ်စိုတ် ထေက်ဂလာန်ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ရအဴနာဲဗၠေဝ် အပါ (ဓရီု) ၀၃:၀၂၊ ၃ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]

Oppose(ဒစဵုဒစး)[ပလေဝ်ဒါန်]

General comments (လညာတ်တၞဟ်သအာင်[ပလေဝ်ဒါန်]

Request for Adminship (အာတ်မိက် သွက်ဂွံဒှ် ညးပကင်ရင်)[ပလေဝ်ဒါန်]

User:Aue Nai[ပလေဝ်ဒါန်]

Hi, To all My colleges of Wiki, i would like to continue to serve as an adminiship in Mon Wiktionay. As i had been adminiship in Mon Wikipedia, had been Mon Wikipedia administer until to March, 2021, i intent to more in Mon Wiktionary. So, let vote for me to continue my adminiship. မ္ၚဵုရ၊ သ္ကအ်ရဲဝဳကဳတအ်သီုဖအိုတ်၊ အဲ(Aue Nai) မိက်ဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ပ္ဍဲဝဳကဳမန်မွဲကီုရ။ ဗီုအဲကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ် ညးကောပ်ကာဲလဒပ်ဝဳကဳမန်ကီု၊ လၟုဟ်ဒှ်မံၚ် ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳမန် စဵုကဵုဂိတု ၃ ကီု တုဲ အဲစိုတ်ထတ်ဇြတ်ဟတ်ပ္ဍဲဝဳကဳရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကဵုဆန္ဒမာဲသွက်အဲဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် ညးကောပ်ကာဲညိ

Questions(တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန်]

Support(မထံက်ကဵုဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. တာလျိုၚ်ညးကောပ်ကာဲဂှ် ထံက်ကဵုဂလာန်ကီုရ။ ဝိညာဏ်ထဝ် (ဓရီု) ၂၀:၁၃၊ ၂၉ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 2. ဝိက်ရှေန်နရဳဂွံဇၞော်မောဝ်တောတက်၊ သွက်အနာဂတ်မန် ထံက်ဂလာန်ပေင်ပေင်ရကျာ်။ သိုက်လွဳ (ဓရီု) ၂၀:၀၀၊ ၂၉ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 3. ဝိက်ရှေန်နရဳဝွံဒှ်အထံက်ဗၚ်ကဵုညးဂၠးကဝ်တအ်ကီုသီုကဵုကောန်ဂကူမန်ပိုဲတအ်ကီုတုဲ တၠဂုဏ်ထေက်ကဵုဒးဒှ်ညးကောပ်ကာဲကီုရကျာ်။ Mehm Khantoy (ဓရီု) ၂၁:၂၄၊ ၂၉ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 4. I agree and support your request for adminship. --Htawmonzel (ဓရီု) ၀၀:၁၂၊ ၃၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 5. ကဵုအခိၚ်တုဲ ဟိုတ်မလုပ်ကောပ်ကာဲမံၚ်ဂှ်ရ သွက်သ္ဂောအ်ဒှ်ညးကောပ်ကာဲဂှ် ထံက်ကဵုဂလာန်ရ။ --Ramonnya Jay (ဓရီု) ၂၃:၄၆၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 6. တာလျိုၚ်ညးကောပ်ကာဲဂှ် ထံက်ကဵုဂလာန်ကီုရ။ Tala Mon (ဓရီု) ၂၀:၁၃၊ ၂၉ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)
 7. ထံက်ဂလာန်ရအဴ။ သ္ဂံၚ်လအီမန် (ဓရီု) ၂၂:၀၉၊ ၀၁ ဨဗြဳ ၂၀၂၁ (+0630)
 8. ထံက်ဂလာန်ရအဴ။
 9. တာလျိုၚ်ညးကောပ်ကာဲဂှ် ထံက်ကဵုဂလာန်ကီုရအဴ။ ရဿ (ဓရီု) ၂၁:၀၂၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 10. ဝိက်ရှေန်နရဳဂွံဇၞော်မောဝ်တောတက်၊ သွက်အနာဂတ်မန် ထံက်ဂလာန်ပေင်ပေင်ရအဴ ဆက်မင်မွဲအာအနာဂတ်ဂတတေံညိ။27.125.250.45 ၂၁:၁၆၊ ၁ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]
 11. ထံက်ဂလာန် သွက်အနာမန် လိက်မန်ဂွံမံက်ဂတဝ်အာ အလုံဂၠးတိမာန်။"အမ်မြာယ်ဆာန်"1.46.137.198 ၀၆:၃၆၊ ၂ ဨပြဳ ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]

Oppose(စဵုစးဟွံထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန်]

General comments[ပလေဝ်ဒါန်]

My comment[ပလေဝ်ဒါန်]

I don't want to be an Admin, but I would like to request an unlock for upload photo on Mon Wikipedia because uploading photo on Commons is inconvenient then there is no freedom the size of the image itself will be removed and then will argue a bit the admins will block the account. I am of Japanese nationality, I am a writer of Japanese idol education has completed the of Ph.D. Talking here, I don't write Mon language for that problem, I will apologize in my computer keyboard Burmese language and Mon languag, incomplete letters very difficult to write okay thank you very much I love mon people.--Music writer Dr.Intobesa of Japanese idol NMB48 and BNK48. (talk) ၂၁:၃၇၊ ၃၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)[ကလေင်လိက်]


Mon Wiktionary request as an administrator for protection[ပလေဝ်ဒါန်]

Currently Wiktionary protection requires a 24 hour maintenance admin, so I would like to apply as an administrator, thanks.--Music writer Dr.Intobesa of Japanese idol NMB48 and BNK48. (talk) ၀၉:၀၁၊ ၁၆ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၂ (+0630)[ကလေင်လိက်]