မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မဝ်ဂျူ:number list/data/shn

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳlocal export = {numbers = {}}

local numbers = export.numbers

export.numeral_config = {
	zero_codepoint = 0x1090, -- ႐, MYANMAR SHAN DIGIT ZERO
}

numbers[0] = {
	cardinal = "သူၼ်",
}
numbers[1] = {
	cardinal = "ၼိုင်ႈ",
}
numbers[2] = {
	cardinal = "သွင်",
}
numbers[3] = {
	cardinal = "သၢမ်",
}
numbers[4] = {
	cardinal = "သီႇ",
}
numbers[5] = {
	cardinal = "ႁႃႈ",
}
numbers[6] = {
	cardinal = "ႁူၵ်း",
}
numbers[7] = {
	cardinal = "ၸဵတ်း",
}
numbers[8] = {
	cardinal = "ပႅတ်ႇ",
}
numbers[9] = {
	cardinal = "ၵဝ်ႈ",
}
numbers[10] = {
	cardinal = "သိပ်း",
}
numbers[11] = {
	cardinal = "သိပ်းဢဵတ်း",
}
numbers[12] = {
	cardinal = "သိပ်းသွင်",
}
numbers[13] = {
	cardinal = "သိပ်းသၢမ်",
}
numbers[14] = {
	cardinal = "သိပ်းသီႇ",
}
numbers[15] = {
	cardinal = "သိပ်းႁႃႈ",
}
numbers[16] = {
	cardinal = "သိပ်းႁူၵ်း",
}
numbers[17] = {
	cardinal = "သိပ်းၸဵတ်း",
}
numbers[18] = {
	cardinal = "သိပ်းပႅတ်ႇ",
}
numbers[19] = {
	cardinal = "သိပ်းၵဝ်ႈ",
}
numbers[20] = {
	cardinal = "သၢဝ်း",
}
numbers[30] = {
	cardinal = "သၢမ်သိပ်း",
}
numbers[40] = {
	cardinal = "သီႇသိပ်း",
}
numbers[50] = {
	cardinal = "ႁႃႈသိပ်း",
}
numbers[60] = {
	cardinal = "ႁူၵ်းသိပ်း",
}
numbers[70] = {
	cardinal = "ၸဵတ်းသိပ်း",
}
numbers[80] = {
	cardinal = "ပႅတ်ႇသိပ်း",
}
numbers[90] = {
	cardinal = "ၵဝ်ႈသိပ်း",
}
numbers[100] = {
	cardinal = { "လွႆႉ", "ပၢၵ်ႇ" },
}

return export