မဝ်ဂျူ:accent qualifier/data

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Documentation for this module may be created at မဝ်ဂျူ:accent qualifier/data/doc

local labels = {}
local aliases = {}

local CE = '<small class="ce-date2">သဳအဳ</small>'
local BCE = '<small class="ce-date2">ဗဳသဳအဳ</small>'

-- A

labels["AAVE"] = {
	link = "အင်္ဂလိက်အရေဝ်ဘာသာကောန်ဍုင်အရင်အမေရိကာန်အာက်ဖရေဝ်ကာန်",
	display = "AAVE"
}
aliases["အင်္ဂလိက်အရေဝ်ဘာသာကောန်ဍုင်အရင်အမေရိကာန်အာက်ဖရေဝ်ကာန်"] = "AAVE"
aliases["အရေဝ်ဘာသာကောန်ဍုင်အရင်အမေရိကာန်အာက်ဖရေဝ်ကာန်"] = "AAVE"
aliases["အင်္ဂလိက်အရေဝ်ဘာသာကောန်ဍုင်အရင်အမေရိကာန်အာက်ဖရေဝ်ကာန်"] = "AAVE"
aliases["အရေဝ်ဘာသာကောန်ဍုင်အရင်အမေရိကာန်အာက်ဖရေဝ်ကာန်"] = "AAVE"

labels["æ-tensing"] = {
	link = "æ-tensing",
	type = "sound change"
}
aliases["ae-tensing"] = "æ-tensing"

labels["afb"] = {
	link = ":en:Gulf Arabic",
	display = "အာရဗဳအထံက်ဂၚ်"
}
aliases["အထံက်ဂၚ်"] = "afb"
aliases["ခလဳဂျဳ"] = "afb"
aliases["ကောဖှဳ"] = "afb"

labels["Anglicised"] = {
	link = "Anglicisation#Anglicisation of non-English-language vocabulary and names",
	display = "Anglicised"
}
aliases["Anglicized"] = "Anglicised"

labels["Aran"] = {
	link = "Aran Islands",
	display = "Aran"
}

labels["ar-Cairene"] = {
	link = ":en:Egyptian Arabic",
	display = "ခါရုၚ်"
}
aliases["ခါရုၚ်"] = "ar-Cairene"

labels["Arvanite"] = {
	link = "Arvanitika",
	display = "Arvanite"
}

labels["Ashkenazi Hebrew"] = {
	link = "Ashkenazi Hebrew",
	display = "Ashkenazi Hebrew"
}
aliases["Ashkenazi"] = "Ashkenazi Hebrew"

labels["Australia"] = {
	link = ":en:Australian English phonology",
	display = "အဝ်သတြေလျာနာနာသာ်"
}
aliases["AU"] = "အဝ်သတြေလျာ"
aliases["AuE"] = "အဝ်သတြေလျာ"
aliases["Aus"] = "အဝ်သတြေလျာ"
aliases["AusE"] = "အဝ်သတြေလျာ"
aliases["GenAus"] = "အဝ်သတြေလျာ"
aliases["General Australian"] = "အဝ်သတြေလျာ"

-- B

labels["Balearic Catalan"] = {
	link = "Balearic dialect",
	display = "Balearic",
}
aliases["Balearic"] = "Balearic Catalan"

labels["BE-nl"] = {
	link = "Belgian Dutch",
	display = "Belgium"
}
aliases["BE"] = "BE-nl"

labels["Beijing"] = {
	link = "Beijing dialect",
	display = "Beijing"
}

labels["Bosnia"] = {
	link = "Comparison of standard Bosnian, Croatian, Montenegrin and Serbian#Accentuation",
	display = "Bosnia"
}
aliases["Bosnian"] = "Bosnia"

labels["ဗေဝ်သတေန်"] = {
	link = ":en:Boston English",
	display = "ဗေဝ်သတေန်"
}
aliases["Bos"] = "Boston"

labels["Brazil"] = {
	link = "Brazilian Portuguese",
	display = "Brazil"
}
aliases["BP"] = "Brazil"
aliases["BR"] = "Brazil"
aliases["Brazilian Portuguese"] = "Brazil"

labels["Burträsk"] = {
	link = "Burträsk",
}

labels["Bygdeå"] = {
	link = "Bygdeå",
}

-- C

labels["Canada"] = {
	link = "အင်္ဂလိက်ခေန်နာဒါ",
	display = "ခေန်နာဒါ"
}
aliases["CA"] = "ခေန်နာဒါ"
aliases["Canadian"] = "ခေန်နာဒါ"

labels["Canadian Shift"] = {
	link = "ခေန်နာဒါဗီုထေံလညာတ်",
	display = "ခေန်နာဒါသရဗီုထေံလညာတ်",
	type = "ပြံင်လှာဲရမျာင်"
}
aliases["Canadian shift"] = "ခေန်နာဒါဗီုထေံလညာတ်"
aliases["Canadian Vowel Shift"] = "ခေန်နာဒါဗီုထေံလညာတ်"
aliases["Canadian vowel shift"] = "ခေန်နာဒါဗီုထေံလညာတ်"

labels["Carioca"] = {
	link = ":en:Carioca#Carioca Dialect",
	display = "ကာရေဝ်ယဝ်ကာ"
}
aliases["RJ"] = "ကာရေဝ်ယဝ်ကာ"

labels["Castilian"] = {
	link = ":en:Castilian Spanish",
	display = "ခါတ်သတေန်လေန်"
}
aliases["Spain"] = "ခါတ်သတေန်လေန်"

labels["Central Catalan"] = {
	link = "Central Catalan",
	display = "Central",
}

labels["central Germany"] = {
	display = "central Germany"
}
aliases["central German"] = "central Germany"
aliases["Central German"] = "central Germany"
aliases["Central Germany"] = "central Germany"

labels["central Italy"] = {
	link = "Central Italian",
	display = "central Italy"
}
aliases["central Italian"] = "central Italy"
aliases["Central Italian"] = "central Italy"
aliases["Central Italy"] = "central Italy"

labels["Central Scotland"] = {
	link = "Central Scots",
	display = "Central Scotland"
}

labels["Central Sweden"] = {
	link = "Central Swedish",
	display = "Central Sweden"
}
aliases["Central Swedish"] = "Central Sweden"

labels["ceceo"] = {
	link = "ceceo",
	display = "''ceceo'' merger",
	type = "sound change"
}

labels["Clay"] = {
	link = "Clay Frisian",
	display = "Clay",
}

labels["Classical"] = {
	link = ":en:Classical Latin",
	display = "ဝၚ်ဂန္တ"
}

labels["Classical Persian"] = {
	link = ":en:Persian_language#Classical_Persian",
	display = "ပါရှေန်ဝၚ်ဂန္တ"
}

labels["Classical Sanskrit"] = {
	link = ":en:Sanskrit#Classical Sanskrit",
	display = "ဝၚ်ဂန္တ"
}

labels["Cois Fharraige"] = {
  link = "Gaeltacht Cois Fharraige",
  display = "Cois Fharraige"
}
aliases["CF"] = "Cois Fharraige"

labels["Connacht"] = {
	link = "Connacht Irish",
	display = "Connacht"
}

labels["Cork"] = {
	link = "Gaeltacht#Cork Gaeltacht",
	display = "Cork"
}

labels["cot-caught"] = {
	link = "Cot–caught merger",
	display = "''cot''–''caught'' merger",
	type = "sound change"
}
aliases["caught-cot"] = "cot-caught"

labels["Croatia"] = {
	link = "Comparison of standard Bosnian, Croatian, Montenegrin and Serbian#Accentuation",
	display = "Croatia"
}
aliases["Croatian"] = "Croatia"

labels["cure-force"] = {
	link = "w:Cure–force merger",
	display = "''cure''–''force'' merger",
	type = "sound change"
}

labels["cy-N"] = {
	link = ":en:Welsh language#Dialects",
	display = "ဝေလသၟဝ်ကျာ"
}
aliases["cy-g"] = "cy-N"
aliases["ဝေလသၟဝ်ကျာ"] = "cy-N"

labels["cy-S"] = {
	link = ":en:Welsh language#Dialects",
	display = "ဝေလဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"
}
aliases["cy-h"] = "cy-S"
aliases["ဝေလဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"] = "cy-S"

-- D

labels["Dari"] = {
	link = "Dari Persian",
	display = "Dari"
}
aliases["Dari Persian"] = "Dari"

labels["Delhi"] = {
  display = "ဟိန္ဒဳဒေလဳ"
}

labels["distinción"] = {
	link = "distinción",
	display = "''z''-''s'' distinction",
	type = "sound change"
}
aliases["distincion"] = "distinción"


-- E

labels["Ecclesiastical"] = {
	link = "Ecclesiastical Latin",
	display = "Ecclesiastical"
}

labels["Egyptological"] = {
	link = "Egyptian language#Egyptological pronunciation",
	display = "modern Egyptological"
}
aliases["modern Egyptological"] = "Egyptological"

labels["Estuary English"] = {
	link = "Estuary English"
}

-- F

labels["father-bother"] = {
	link = "Father–bother merger",
	display = "''father''-''bother'' merger",
	type = "sound change"
}

labels["Finland"] = {
	link = "Finland Swedish#Phonology",
	display = "Finland"
}
aliases["Finland Swedish"] = "Finland"
aliases["Fenno-Swedish"] = "Finland"

labels["FS"] = {
	link = "Standard French",
	display = "FS"
}

labels["FV"] = {
	link = "French Flemish",
	display = "French Flanders"
}

-- G

labels["GenAm"] = {
	link = "အမေရိကာန်နာနာသာ်"
}
aliases["GA"] = "GenAm"
aliases["အမေရိကာန်နာနာသာ်"] = "GenAm"

labels["Geordie"] = {
	link = "Geordie"
}

labels["Ghawa"] = {
	display = "[[Ghawa syndrome]]"
}

labels["Gheg"] = {
	link = "Gheg Albanian",
	display = "Gheg"
}

labels["Givi"] = {
	link = "Giv, South Khorasan",
	display = "Givi"
}

labels["Glenties"] = {
	link = "Glenties",
	display = "The Glenties"
}

labels["grc-byz1"] = {
	link = "ဂရေတ်ခေတ်အဒေါဝ်",
	display = 'ဘိုန်သေန်တိုင်' .. CE .. 'မရနုက်ကဵု<sup>၁၀</sup>ဝါ'
}

labels["grc-byz2"] = {
	link = "ဂရေတ်ခေတ်အဒေါဝ်",
	display = 'ခေန်သတေန်တဳနဝ်ပဝ်လဳတေန် ' .. CE .. 'မရနုက်ကဵု<sup>၁၅</sup>ဝါ'
}

labels["grc-cla"] = {
	link = "ပညာရမျာင် ဂရေတ်ခေတ်တြေံ",
	display = 'အာက်ဒေတ်' .. BCE .. 'မရနုက်ကဵု<sup>၅</sup>ဝါ'
}

labels["grc-koi1"] = {
	link = "ပညာရမျာင် ဂရေတ်ခဝ်အဳနေတ်",
	display = 'အဳဇေတ်ယှေန်' .. CE .. 'သက္ကရာဇ်ခရေတ်<sup>၁</sup>ဝါ'
}

labels["grc-koi2"] = {
	link = "ပညာရမျာင် ဂရေတ်ခဝ်အဳနေတ်",
	display = 'ခဝ်အဳနေတ်' .. CE .. 'မရနုက်ကဵု<sup>၄</sup>ဝါ'
}

-- H

labels["hbo"] = {
	link = "Biblical Hebrew#Phonology",
	display = "Biblical Hebrew"
}
aliases["Biblical Hebrew"] = "hbo"

labels["Hong Kong"] = {
	link = "Hong Kong English",
	display = "Hong Kong"
}
aliases["HK"] = "Hong Kong"

labels["horse-hoarse"] = {
  link = "horse–hoarse merger",
  display = "without the ''horse''–''hoarse'' merger",
	type = "sound change"
}

labels["Hössjö"] = {
	link = "sv:Hössjö",
}

labels["hy-E"] = {
	link = "အာမေနဳယျာလ္ပာ်ဖာဗၟံက်",
	display = "အာမေနဳယျာလ္ပာ်ဖာဗၟံက်၊ ကၞာတ်လဝ်ဗီုပြင်"
}

labels["hy-IR"] = {
	link = "အာမေနဳယျာလ္ပာ်ဖာဗၟံက်#အရေဝ်ဘာသာကဵုယေန်သၞာၚ်",
	display = "အာမေနဳယျာလ္ပာ်ဖာဗၟံက်၊ အဳရေန်"
}

labels["hy-W"] = {
	link = "အာမေနဳယျာလ္ပာ်ပလိုတ်",
	display = "အာမေနဳယျာလ္ပာ်ပလိုတ်၊ ကၞာတ်လဝ်ဗီုပြင်"
}

labels["hy-Y"] = {
	link = "ဂကူသၟတ်ယာဲရေဝ်ဝါန်",
	display = "အာမေနဳယျာလ္ပာ်ဖာဗၟံက်၊ ယာဲရေဝ်ဝါန်"
}

-- I

labels["IL"] = {
	link = "Modern Hebrew phonology",
	display = "Modern Israeli Hebrew"
}
aliases["Israeli Hebrew"] = "IL"
aliases["Modern Hebrew"] = "IL"
aliases["Modern Israeli"] = "IL"
aliases["Modern Israeli Hebrew"] = "IL"
aliases["Modern/Israeli Hebrew"] = "IL"

labels["InE"] = {
	link = "Indian English",
	display = "Indian English"
}

labels["Inland North"] = {
	link = "အင်္ဂလိက်အပ္ဍဲဍုင်အမေရိကာန်လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ",
	display = "အပ္ဍဲဍုင်အမေရိကာန်လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
}
aliases["US Inland North"] = "အင်္ဂလာန်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Inland Northern"] = "အင်္ဂလာန်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Inland Northern American"] = "အင်္ဂလာန်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Inland Northern English"] = "အင်္ဂလာန်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Inland Northern American English"] = "အင်္ဂလာန်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Great Lakes"] = "အင်္ဂလာန်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Northern Cities Vowel Shift"] = "အင်္ဂလာန်သၟဝ်ကျာ"
aliases["northern cities vowel shift"] = "အင်္ဂလာန်သၟဝ်ကျာ"

labels["intrusive r"] = {
	link = "Intrusive r",
	display = "intrusive r",
	type = "sound change"
}

labels["Iranian Persian"] = {
	link = ":en:Western Persian",
	display = "ပါရှေန်အဳရာန်"
}
aliases["IR"] = "ပါရှေန်အဳရာန်"
aliases["Western Persian"] = "ပါရှေန်အဳရာန်"

labels["Ireland"] = {
	link = ":en:Hiberno-English",
	display = "အာဲယျာဋ္ဌာန်"
}
aliases["HE"] = "Ireland"
aliases["IE"] = "Ireland"

labels["Italian Hebrew"] = {
	link = "Italian Hebrew",
	display = "Italian Hebrew"
}

-- J

labels["Johor-Selangor"] = {
	link = "Malayan languages",
	display = "Johor-Selangor"
}

-- K

labels["Kabul, Peshawar"] = {
	link = "Pashto dialects",
	display = "Kabul, Peshawar"
}

labels["Kalix"] = {
	link = "Kalix dialect",
	display = "Kalix"
}

labels["Kandahar"] = {
	link = "Kandahari Pashto",
	display = "Kandahar"
}
aliases["ps-Kandahar"] = "Kandahar"

labels["Kerry"] = {
	link = "Gaeltacht#Kerry Gaeltacht",
	display = "Kerry"
}

labels["kw"] = {
	link = ":en:Kuwaiti Arabic",
	display = "အာရဗဳအထံက်ဂၚ်ခူဝေတ်"
}
aliases["Q8"] = "kw"
aliases["KW"] = "kw"
aliases["Kuwait"] = "kw"
aliases["Kuwaiti"] = "kw"
aliases["Kuwaiti Gulf Arabic"] = "kw"

labels["xme-ham"] = {
	display = "Hamadani",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-mah"] = {
	display = "Mahallati",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-von"] = {
	display = "Vonishuni",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-del"] = {
	display = "Delijani",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-kas"] = {
	display = "Kashani",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-kes"] = {
	display = "Kese'i",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-mey"] = {
	display = "Meyme'i",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-abz"] = {
	display = "Abuzeydabadi",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-aby"] = {
	display = "Abyanehi",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-far"] = {
	display = "Farizandi",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-jow"] = {
	display = "Jowshaqani",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-qoh"] = {
	display = "Qohrudi",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-yar"] = {
	display = "Yarandi",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-tar"] = {
	display = "Tari",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-sed"] = {
	display = "Sedehi",
	link = "Kermanic languages",
}


labels["xme-ard"] = {
	display = "Ardestani",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-zef"] = {
	display = "Zefre'i",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-isf"] = {
	display = "Isfahani",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-kaf"] = {
	display = "Kafroni",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-var"] = {
	display = "Varzenei",
	link = "Kermanic languages",
}

labels["xme-nay"] = {
	display = "Nayini",
	link = "Nayini language",
}

labels["xme-vaf"] = {
	display = "Vafsi",
	link = "Vafsi dialect",
}

labels["xme-ast"] = {
	display = "Ashtiani language",
	link = "nyq",
}

labels["xme-xun"] = {
	display = "Khunsari",
	link = "Khunsari language",
}

labels["xme-nat"] = {
	display = "Natanzi",
	link = "Natanzi language",
}

labels["xme-soi"] = {
	display = "Soi",
	link = "Soi language",
}

labels["xme-gaz"] = {
	display = "Gazi",
	link = "Gazi language",
}

labels["xme-ana"] = {
	display = "Anaraki",
	link = "Nayini language",
}

labels["xme-ker"] = {
	display = "Kermani",
	link = "Zoroastrian Dari language",
}

labels["xme-yaz"] = {
	display = "Yazdi",
	link = "Zoroastrian Dari language",
}

-- L

labels["LAm"] = {
	link = ":en:Spanish language in the Americas",
	display = "အမေရိကာန်လပ်တေန်"
}

labels["Late Egyptian"] = {
	link = "Late Egyptian language",
	display = "reconstructed Late Egyptian"
}

labels["Latinate"] = {
	link = "Latin#Phonology",
	display = "Latinate"
}

labels["lleísmo"] = {
	link = "Yeísmo",
	display = "''ll''-''y'' distinction",
	type = "sound change"
}

labels["Lövånger"] = {
	link = "Lövånger",
}

labels["Luleå"] = {
	link = "Luleå",
}

-- M

labels["Mary-marry-merry"] = {
	link = "Mary–marry–merry merger",
	display = "''Mary''–''marry''–''merry'' merger",
	type = "sound change"
}
aliases["Mmmm"] = "Mary-marry-merry"

labels["Mayo"] = {
	link = "Gaeltacht Iorrais agus Acaill",
	display = "Mayo"
}

labels["Medio-Late Egyptian"] = {
	link = "Late Egyptian language",
	display = "reconstructed Medio-Late Egyptian"
}

labels["Middle Egyptian"] = {
	link = "Egyptian language#Middle Egyptian",
	display = "reconstructed Middle Egyptian"
}

labels["Midwestern US"] = {
	link = "Midwestern United States#Linguistic characteristics",
	display = "Midwestern US"
}
aliases["Midwest US"] = "Midwestern US"
aliases["Midwest US English"] = "Midwestern US"
aliases["Midwestern US English"] = "Midwestern US"

labels["Mizrahi Hebrew"] = {
	link = "Mizrahi Hebrew",
	display = "Mizrahi Hebrew"
}
aliases["Mizrahi"] = "Mizrahi Hebrew"
aliases["Mizrakhi"] = "Mizrahi Hebrew"
aliases["Mizrachi"] = "Mizrahi Hebrew"
aliases["Mizrakhi Hebrew"] = "Mizrahi Hebrew"
aliases["Mizrachi Hebrew"] = "Mizrahi Hebrew"

labels["MLE"] = {
	link = "အင်္ဂလိက်ယေန်သၞာင်နာနာသာ်",
	display = "MLE"
}
aliases["အင်္ဂလိက်ယေန်သၞာင်နာနာသာ်"] = "MLE"

labels["Montenegro"] = {
	link = "Comparison of standard Bosnian, Croatian, Montenegrin and Serbian#Accentuation",
	display = "Montenegro"
}
aliases["Montenegrin"] = "Montenegro"

labels["Munster"] = {
	link = ":en:Munster Irish",
	display = "မာန်သတေ"
}

-- N

labels["near-square"] = {
	link = "near-square merger",
	display = "''near''–''square'' merger",
	type = "sound change"
}

labels["Netherlands"] = {
	link = "Dutch phonology",
	display = "Netherlands"
}
aliases["NL"] = "Netherlands"

labels["လေပ်တေန်တၟိ"] = {
	link = ":en:New Latin"
}

labels["New York"] = {
	link = "New York dialect#Linguistic features",
	display = "NYC"
}
aliases["NY"] = "New York"
aliases["NYC"] = "New York"
aliases["New York City"] = "New York"

labels["New Zealand"] = {
	link = "New Zealand English phonology",
	display = "General New Zealand"
}
aliases["NZ"] = "New Zealand"
aliases["GNZ"] = "New Zealand"
aliases["General New Zealand"] = "New Zealand"

labels["non-Mary-marry-merry"] = {
	link = "Mary–marry–merry merger",
	display = "''Mary''–''marry''–''merry'' distinction",
	type = "sound change"
}
aliases["nMmmm"] = "non-Mary-marry-merry"

labels["non-rhotic"] = {
	link = "Rhoticity in English",
	display = "non-rhotic"
}
aliases["nonrhotic"] = "non-rhotic"

labels["non-weak vowel"] = {
	link = "Weak vowel merger",
	display = "weak vowel distinction",
	type = "sound change"
}

labels["northern and central Germany"] = {
	display = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ၊ ဂျာမနဳလ္ပာ်အဒေါဝ်"
}
aliases["north and central German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာကဵုလ္ပာ်အဒေါဝ်"
aliases["North and Central German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာကဵုလ္ပာ်အဒေါဝ်"
aliases["north and central Germany"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာကဵုလ္ပာ်အဒေါဝ်"
aliases["North and Central Germany"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာကဵုလ္ပာ်အဒေါဝ်"
aliases["northern and central German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာကဵုလ္ပာ်အဒေါဝ်"
aliases["Northern and Central German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာကဵုလ္ပာ်အဒေါဝ်"
aliases["Northern and Central Germany"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာကဵုလ္ပာ်အဒေါဝ်"

labels["Northern England"] = {
	link = ":en:English language in Northern England",
	display = "အင်္ဂလာန်လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
}
aliases["North England"] = "အင်္ဂလာန်လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"

labels["northern Germany"] = {
	display = "ဂျာမနဳလ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
}
aliases["north German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
aliases["North German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
aliases["north Germany"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
aliases["North Germany"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
aliases["northern German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Northern German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Northern Germany"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"

labels["Northern Scotland"] = {
	link = "Northern Scots",
	display = "Northern Scotland"
}

-- O

labels["Old Egyptian"] = {
	link = "Egyptian language#Old Egyptian",
	display = "reconstructed Old Egyptian"
}

labels["Osaka"] = {
	link = ":en:Kansai dialect",
	display = "အဝ်သာကာ"
}

-- P

labels["Palestinian Hebrew"] = {
	link = "Palestinian vocalization",
	display = "Palestinian Hebrew"
}

labels["pin-pen"] = {
	link = "pin–pen merger",
	display = "''pin''–''pen'' merger",
	type = "sound change"
}
aliases["pen-pin"] = "pin-pen"

labels["Philippine"] = {
	link = ":en:Philippine English",
	display = "ဖှဳလေတ်ပိုၚ်"
}
aliases["Philippines"] = "Philippine"

labels["Portugal"] = {
	link = "European Portuguese",
	display = "Portugal"
}
aliases["EP"] = "Portugal"
aliases["PT"] = "Portugal"

labels["ps-Kabul"] = {
	link = "Pashto dialects",
	display = "Kabuli"
}

-- Q

labels["Quanzhou"] = {
	link = "Quanzhou"
}

labels["Quebec"] = {
	link = "Quebec French phonology",
	display = "Quebec"
}
aliases["Québec"] = "Quebec"
aliases["Joual"] = "Quebec"

labels["Quetta"] = {
	link = "Pashto dialects",
	display = "Quetta"
}

-- R

labels["r-dissimilation"] = {
	link = "Dissimilation",
	display = "''r''-dissimilation",
	type = "sound change"
}

labels["Rālik"] = {
	link = "Rālik Chain",
	display = "Rālik"
}
aliases["Ralik"] = "Rālik";

labels["Ratak"] = {
	link = "Ratak Chain",
	display = "Ratak"
}

labels["rhotic"] = {
	link = "Rhotic and non-rhotic accents",
	display = "rhotic",
	type = "sound change"
}

labels["Riau-Lingga"] = {
	link = "Riau-Lingga Sultanate",
	display = "Riau-Lingga"
}

labels["Rioplatense"] = {
	link = "Rioplatense Spanish",
	display = "Rioplatense"
}

labels["RP"] = {
	link = "ဗီုပတိတ်ရမျာင်ဒုင်တဲမာန်"
}
aliases["ဗီုပတိတ်ရမျာင်ဒုင်တဲမာန်"] = "RP"

-- S

labels["São Paulo"] = {
	link = "Brazilian Portuguese",
	display = "São Paulo"
}

labels["Scania"] = {
	link = "Scanian dialect",
	display = "Scania"
}

labels["Scotland"] = {
	link = ":en:Scottish English",
	display = "သကတ်တလာန်"
}

labels["Sephardi Hebrew"] = {
	link = "Sephardi Hebrew",
	display = "Sephardi Hebrew"
}
aliases["Sephardi"] = "Sephardi Hebrew"

labels["Serbia"] = {
	link = "Comparison of standard Bosnian, Croatian, Montenegrin and Serbian#Accentuation",
	display = "Serbia"
}
aliases["Serbian"] = "Serbia"

labels["seseo"] = {
	link = "seseo",
	display = "''seseo'' merger",
	type = "sound change"
}

labels["Sistani"] = {
	link = "Sistani dialect",
	display = "Sistani"
}

labels["Skellefteå"] = {
	link = "Skellefteå"
}

labels["South Africa"] = {
	link = ":en:South African English phonology",
	display = "အာက်ဖရေဝ်ကာန်သမၠုင်ကျာနာနာသာ်"
}
aliases["SAE"] = "အာက်ဖရေဝ်ကာန်သမၠုင်ကျာ"
aliases["GSAE"] = "အာက်ဖရေဝ်ကာန်သမၠုင်ကျာ"
aliases["GenSAE"] = "အာက်ဖရေဝ်ကာန်သမၠုင်ကျာ"
aliases["General South African"] = "အာက်ဖရေဝ်ကာန်သမၠုင်ကျာ"

labels["Southern American English"] = {
	link = ":en:Southern American English"
}
aliases["Southern US"] = "အင်္ဂလိက်အမေရိကာန်လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Southern US English"] = "အင်္ဂလိက်အမေရိကာန်လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"
aliases["Southern U.S. English"] = "အင်္ဂလိက်အမေရိကာန်လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ"

labels["South Brazil"] = {
	link = "Brazilian Portuguese",
	display = "South Brazil"
}

labels["southern Germany"] = {
	display = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"
}
aliases["south German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"
aliases["South German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"
aliases["south Germany"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"
aliases["South Germany"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"
aliases["southern German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"
aliases["Southern German"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"
aliases["Southern Germany"] = "ဂျာမနဳလ္ပာ်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ"

labels["Southern Scotland"] = {
	link = "Southern Scots",
	display = "Southern Scotland"
}
aliases["Southern Scots"] = "Southern Scotland"

labels["St. Louis"] = {
	link = "North American regional phonology#St. Louis and vicinity",
	display = "St. Louis (Missouri)"
}
aliases["STL"] = "St. Louis"

labels["standard"] = {
	display = "standard"
}
aliases["Standard"] = "standard"

labels["Standard Basque"] = {
	link = "Standard Basque",
	display = "standard"
}

labels["Standard Zhuang"] = {
	link = "Standard Zhuang",
	display = "Standard Zhuang"
}

labels["Stockholm e"] = {
  link = "Swedish phonology",
  display = "with Stockholm ''e''",
  type = "sound change"
}

labels["Sweden"] = {
	link = "Swedish phonology",
	display = "Sweden"
}
aliases["Swedish"] = "Sweden"

labels["Syrian Hebrew"] = {
	link = "Syrian Jews#Pronunciation of Hebrew",
	display = "Syrian Hebrew"
}

-- T

labels["t-glottalization"] = {
  link = "T-glottalization",
  display = "''t''-glottalization",
	type = "sound change"
}
aliases["t-glottaling"] = "t-glottalization"

labels["Tajik"] = {
	link = ":en:Tajik language",
	display = "တာဂျေတ်ကိ"
}
aliases["Tajiki"] = "တာဂျေတ်ကိ"

labels["Tehrani"] = {
	link = "Tehrani accent",
	display = "Tehrani"
}

labels["th-fronting"] = {
	link = "th-fronting",
	type = "sound change"
}

labels["Tiberian Hebrew"] = {
	link = "Tiberian Hebrew",
	display = "Tiberian Hebrew"
}
aliases["Tiberian"] = "Tiberian Hebrew"

labels["Tosk"] = {
	link = "Tosk Albanian",
	display = "Tosk"
}

-- U

labels["UK"] = {
	link = ":en:British English",
	display = "ဗြေတ်တိန်"
}
aliases["British"] = "ဗြေတ်တိန်"
aliases["U.K."] = "ဗြေတ်တိန်"

labels["Ulaanbaatar"] = {
	link = "Ulaanbaatar"
}
aliases["UlaanBaatar"] = "Ulaanbaatar"

labels["Ulster"] = {
	link = "Ulster Irish",
	display = "Ulster"
}
aliases["Donegal"] = "Ulster"

labels["Umeå"] = {
	link = "Umeå",
}

labels["US"] = {
	link = ":en:American English",
	display = "အမေရိကာန်"
}
aliases["U.S."] = "အမေရိကာန်"

-- V

labels["Valencia"] = {
	link = "Valencian"
}
aliases["Valencian"] = "Valencia"

labels["Vedic Sanskrit"] = {
	link = ":en:Vedic Sanskrit",
	display = "ဝေဒ"
}
aliases["Vedic"] = "သံသကြိုတ်ဝေဒ"
aliases["Rigvedic"] = "သံသကြိုတ်ဝေဒ"

labels["Vulgar"] = {
	link = ":en:Vulgar Latin",
	display = "ကဆံင်သဝ်သဝ်"
}

-- W

labels["Wales"] = {
	link = ":en:Welsh English",
	display = "ဝေလ"
}
aliases["Welsh"] = "Wales"

labels["Wardak"] = {
	link = "Pashto dialects",
	display = "Wardak"
}

labels["Waterford"] = {
	link = "Gaeltacht na nDéise",
	display = "Waterford"
}

labels["Wazirwola"] = {
	link = "Wazirwola dialect",
	display = "Wazirwola"
}

labels["weak vowel"] = {
	link = "Weak vowel merger",
	display = "weak vowel merger",
	type = "sound change"
}

labels["wine/whine"] = {
  link = "wine–whine merger",
  display = "without the ''wine''–''whine'' merger",
  type = "sound change"
}

labels["Wood"] = {
	link = "Wood Frisian",
	display = "Wood",
}

-- X

labels["Xiamen"] = {
	link = "Xiamen"
}

-- Y

labels["yeísmo"] = {
	link = "Yeísmo",
	display = "''ll''-''y'' neutralization",
	type = "sound change"
}

labels["Yemenite Hebrew"] = {
	link = "Yemenite Hebrew",
	display = "Yemenite Hebrew"
}

labels["YIVO"] = {
	link = "YIVO"
}

labels["yod-coalescence"] = {
	link = "yod-coalescence",
	display = "yod-coalescence",
	type = "sound change"
}

-- Z

labels["Zhangzhou"] = {
	link = "Zhangzhou"
}

return { labels = labels, aliases = aliases }