မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:ယူနဳကုဒ် ဗီုရုပ်သင်္ကေတအဳမိုဂျဳဂမၠိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1F30- 🌀 🌁 🌂 🌃 🌄 🌅 🌆 🌇 🌈 🌉 🌊 🌋 🌌 🌍 🌎 🌏
1F31- 🌐 🌑 🌒 🌓 🌔 🌕 🌖 🌗 🌘 🌙 🌚 🌛 🌜 🌝 🌞 🌟
1F32- 🌠 🌡 🌢 🌣 🌤 🌥 🌦 🌧 🌨 🌩 🌪 🌫 🌬 🌭 🌮 🌯
1F33- 🌰 🌱 🌲 🌳 🌴 🌵 🌶 🌷 🌸 🌹 🌺 🌻 🌼 🌽 🌾 🌿
1F34- 🍀 🍁 🍂 🍃 🍄 🍅 🍆 🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🍎 🍏
1F35- 🍐 🍑 🍒 🍓 🍔 🍕 🍖 🍗 🍘 🍙 🍚 🍛 🍜 🍝 🍞 🍟
1F36- 🍠 🍡 🍢 🍣 🍤 🍥 🍦 🍧 🍨 🍩 🍪 🍫 🍬 🍭 🍮 🍯
1F37- 🍰 🍱 🍲 🍳 🍴 🍵 🍶 🍷 🍸 🍹 🍺 🍻 🍼 🍽 🍾 🍿
1F38- 🎀 🎁 🎂 🎃 🎄 🎅 🎆 🎇 🎈 🎉 🎊 🎋 🎌 🎍 🎎 🎏
1F39- 🎐 🎑 🎒 🎓 🎔 🎕 🎖 🎗 🎘 🎙 🎚 🎛 🎜 🎝 🎞 🎟
1F3A- 🎠 🎡 🎢 🎣 🎤 🎥 🎦 🎧 🎨 🎩 🎪 🎫 🎬 🎭 🎮 🎯
1F3B- 🎰 🎱 🎲 🎳 🎴 🎵 🎶 🎷 🎸 🎹 🎺 🎻 🎼 🎽 🎾 🎿
1F3C- 🏀 🏁 🏂 🏃 🏄 🏅 🏆 🏇 🏈 🏉 🏊 🏋 🏌 🏍 🏎 🏏
1F3D- 🏐 🏑 🏒 🏓 🏔 🏕 🏖 🏗 🏘 🏙 🏚 🏛 🏜 🏝 🏞 🏟
1F3E- 🏠 🏡 🏢 🏣 🏤 🏥 🏦 🏧 🏨 🏩 🏪 🏫 🏬 🏭 🏮 🏯
1F3F- 🏰 🏱 🏲 🏳 🏴 🏵 🏶 🏷 🏸 🏹 🏺 🏻 🏼 🏽 🏾 🏿
1F40- 🐀 🐁 🐂 🐃 🐄 🐅 🐆 🐇 🐈 🐉 🐊 🐋 🐌 🐍 🐎 🐏
1F41- 🐐 🐑 🐒 🐓 🐔 🐕 🐖 🐗 🐘 🐙 🐚 🐛 🐜 🐝 🐞 🐟
1F42- 🐠 🐡 🐢 🐣 🐤 🐥 🐦 🐧 🐨 🐩 🐪 🐫 🐬 🐭 🐮 🐯
1F43- 🐰 🐱 🐲 🐳 🐴 🐵 🐶 🐷 🐸 🐹 🐺 🐻 🐼 🐽 🐾 🐿
1F44- 👀 👁 👂 👃 👄 👅 👆 👇 👈 👉 👊 👋 👌 👍 👎 👏
1F45- 👐 👑 👒 👓 👔 👕 👖 👗 👘 👙 👚 👛 👜 👝 👞 👟
1F46- 👠 👡 👢 👣 👤 👥 👦 👧 👨 👩 👪 👫 👬 👭 👮 👯
1F47- 👰 👱 👲 👳 👴 👵 👶 👷 👸 👹 👺 👻 👼 👽 👾 👿
1F48- 💀 💁 💂 💃 💄 💅 💆 💇 💈 💉 💊 💋 💌 💍 💎 💏
1F49- 💐 💑 💒 💓 💔 💕 💖 💗 💘 💙 💚 💛 💜 💝 💞 💟
1F4A- 💠 💡 💢 💣 💤 💥 💦 💧 💨 💩 💪 💫 💬 💭 💮 💯
1F4B- 💰 💱 💲 💳 💴 💵 💶 💷 💸 💹 💺 💻 💼 💽 💾 💿
1F4C- 📀 📁 📂 📃 📄 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏
1F4D- 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟
1F4E- 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯
1F4F- 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿
1F50- 🔀 🔁 🔂 🔃 🔄 🔅 🔆 🔇 🔈 🔉 🔊 🔋 🔌 🔍 🔎 🔏
1F51- 🔐 🔑 🔒 🔓 🔔 🔕 🔖 🔗 🔘 🔙 🔚 🔛 🔜 🔝 🔞 🔟
1F52- 🔠 🔡 🔢 🔣 🔤 🔥 🔦 🔧 🔨 🔩 🔪 🔫 🔬 🔭 🔮 🔯
1F53- 🔰 🔱 🔲 🔳 🔴 🔵 🔶 🔷 🔸 🔹 🔺 🔻 🔼 🔽 🔾 🔿
1F54- 🕀 🕁 🕂 🕃 🕄 🕅 🕆 🕇 🕈 🕉 🕊 🕋 🕌 🕍 🕎 🕏
1F55- 🕐 🕑 🕒 🕓 🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 🕞 🕟
1F56- 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧 🕨 🕩 🕪 🕫 🕬 🕭 🕮 🕯
1F57- 🕰 🕱 🕲 🕳 🕴 🕵 🕶 🕷 🕸 🕹 🕺 🕻 🕼 🕽 🕾 🕿
1F58- 🖀 🖁 🖂 🖃 🖄 🖅 🖆 🖇 🖈 🖉 🖊 🖋 🖌 🖍 🖎 🖏
1F59- 🖐 🖑 🖒 🖓 🖔 🖕 🖖 🖗 🖘 🖙 🖚 🖛 🖜 🖝 🖞 🖟
1F5A- 🖠 🖡 🖢 🖣 🖤 🖥 🖦 🖧 🖨 🖩 🖪 🖫 🖬 🖭 🖮 🖯
1F5B- 🖰 🖱 🖲 🖳 🖴 🖵 🖶 🖷 🖸 🖹 🖺 🖻 🖼 🖽 🖾 🖿
1F5C- 🗀 🗁 🗂 🗃 🗄 🗅 🗆 🗇 🗈 🗉 🗊 🗋 🗌 🗍 🗎 🗏
1F5D- 🗐 🗑 🗒 🗓 🗔 🗕 🗖 🗗 🗘 🗙 🗚 🗛 🗜 🗝 🗞 🗟
1F5E- 🗠 🗡 🗢 🗣 🗤 🗥 🗦 🗧 🗨 🗩 🗪 🗫 🗬 🗭 🗮 🗯
1F5F- 🗰 🗱 🗲 🗳 🗴 🗵 🗶 🗷 🗸 🗹 🗺 🗻 🗼 🗽 🗾 🗿

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ယူနဳကုဒ် ဗီုရုပ်သင်္ကေတအဳမိုဂျဳဂမၠိုင်"

ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်လၟိဟ် မုက်လိက်ဂမၠိုၚ် ၄၈ စပ် ကုကဏ္ဍဏအ်ရ၊၊ သီုဖအိုတ် နွံ ၄၈