ကဏ္ဍ မနွံပၟိက်လဝ်တအ်

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

အောက်ပါဒေတာသည် cached ဖြစ်ပြီး ၁၂:၃၃၊ ၄ ဒဳဇြေမ်ဗါ ၂၀၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံးမွမ်းမံထားပါသည်။ ၅၀၀၀ ရလဒ်များ၏ အများဆုံးပမာဏကို cache တွင် ရရှိနိုင်သည်။

မှ #၅၀ အထိ ရလဒ် ၅၀ ခုထိကို အောက်တွင် ပြထားသည်။

ဗဗဵု (ကၠာ ၅၀ | ) (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)

 1. မုလိက် နွံဗၠေတ်မံင်မွဲမွဲသိုက်‏‎ (၄၄၆ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 2. ကၠာဲဘာသာဗၟာဂမၠိုင်‏‎ (၂၆၅ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 3. မုက်လိက်ဗၟာမနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်‏‎ (၂၆၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 4. ကၠာဲဘာသာအင်္ဂလိက်ဂမၠိုင်‏‎ (၂၃၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 5. မုက်လိက်အင်္ဂလိက်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်‏‎ (၂၃၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 6. မုက်လိက်ဗၟာမနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/t‏‎ (၂၀၁ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 7. မုက်လိက်အင်္ဂလိက်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/t‏‎ (၁၉၀ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 8. head tracking/no lang category‏‎ (၁၅၉ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 9. Chinese simplified forms‏‎ (၁၄၆ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 10. သွက်ဒးပြံၚ်သၠာဲအခဝ်နွံမံင်ဝေါဟာသံသကြိုတ်ဂမၠိုင်‏‎ (၉၂ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 11. မုက်လိက်ကြုက်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်‏‎ (၈၁ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 12. မုက်လိက်ကြုက်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/m‏‎ (၇၅ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 13. မုက်လိက်မန်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်‏‎ (၆၉ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 14. မုက်လိက်မန်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/l‏‎ (၆၃ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 15. Terms with manual transliterations different from the automated ones‏‎ (၆၁ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 16. ယူနဳကုဒ် ဍုင်ခမေန်‏‎ (၅၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 17. မုက်လိက်ဂျပါန်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်‏‎ (၄၇ → ၄၄ ညးလုပ်ဂကောံဂမၠိုၚ်)
 18. အခဝ် ကြုက်‏‎ (၄၂ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 19. အင်္ဂလိက် surnames‏‎ (၃၈ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 20. မုက်လိက်ဗၟာမနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/t+‏‎ (၃၂ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 21. မုက်လိက်ကိုဝ်ရဳယျာမနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်‏‎ (၃၁ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 22. မုက်လိက်ဗၟာမနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/l‏‎ (၃၁ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 23. ယူနဳကုဒ် No Block‏‎ (၃၁ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 24. မုက်လိက်အင်္ဂလိက်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/l‏‎ (၂၇ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 25. ကၠာဲဘာသာသေံဂမၠိုင်‏‎ (၂၆ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 26. Requests for gender in အာရဗဳ entries‏‎ (၂၅ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 27. မုက်လိက်ဂျပါန်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/l‏‎ (၂၅ → ၂၂ ညးလုပ်ဂကောံဂမၠိုၚ်)
 28. မုက်လိက်ကိုဝ်ရဳယျာမနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/m‏‎ (၂၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 29. Terms with manual transliterations different from the automated ones/ar‏‎ (၂၃ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 30. ဂၞန်သင်္ချာ အာန်ဟာရိစ်‏‎ (၂၀ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 31. အရေဝ်ဝေါဟာကိုဝ်ရဳယျာဂမၠိုင်‏‎ (၁၉ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 32. Chinese variant forms‏‎ (၁၈ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 33. မုက်လိက်ဂျပါန်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/m‏‎ (၁၇ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 34. Korean etymologies with first attestations that need to be moved to Middle Korean entries‏‎ (၁၆ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 35. မုက်လိက်အင်္ဂလိက်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်/t+‏‎ (၁၆ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 36. အက္ခရ် ကရေင်ပဝ်လပါက်ဗၟံက်‏‎ (၁၆ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 37. Mathematical notation symbols‏‎ (၁၅ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 38. Terms with redundant transliterations‏‎ (၁၅ → ၂၀ ညးလုပ်ဂကောံဂမၠိုၚ်)
 39. မုက်လိက်သေံမနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်‏‎ (၁၅ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 40. မုက်လိက်သေံလဴမနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်‏‎ (၁၅ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 41. Hangul syllabic blocks‏‎ (၁၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 42. ဒါတ် ဗီုနာမ်ဂမၠိုင်‏‎ (၁၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 43. ယူနဳကုဒ် Mathematical Alphanumeric Symbols‏‎ (၁၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 44. ဝေါဟာ အရေဝ်ဘာသာတဏဟ်နွံရမျာင်လေန်ဂမၠိုင်‏‎ (၁၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 45. ဝေါဟာရ မကၠုင်နူ သံသကြိုတ်‏‎ (၁၄ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 46. Chinese terms with uncreated forms‏‎ (၁၃ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 47. Terms with manual transliterations different from the automated ones/mnw‏‎ (၁၃ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 48. နာမ် ဝူ‏‎ (၁၃ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 49. မုက်လိက်ခမေန်မနွံလေန်ဍာဲဂမၠိုင်‏‎ (၁၃ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)
 50. ဝေါဟာရ မကၠုင်နူ ဗၟာ‏‎ (၁၃ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်)

ဗဗဵု (ကၠာ ၅၀ | ) (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)