မဝ်ဂျူ:languages/data3/e

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Documentation for this module may be created at မဝ်ဂျူ:languages/data3/e/doc

local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly-used diacritics
local GRAVE   = u(0x0300)
local ACUTE   = u(0x0301)
local CIRC   = u(0x0302)
local TILDE   = u(0x0303)
local MACRON  = u(0x0304)
local BREVE   = u(0x0306)
local DOTABOVE = u(0x0307)
local DIAER   = u(0x0308)
local CARON   = u(0x030C)
local DGRAVE  = u(0x030F)
local INVBREVE = u(0x0311)
local DOTBELOW = u(0x0323)
local RINGBELOW = u(0x0325)
local CEDILLA  = u(0x0327)

local Latn = {"Latn"}

local m = {}

m["ebg"] = {
	"Ebughu",
	"Q35294",
	"nic-lcr",
	scripts = Latn,
}

m["ebk"] = {
	"Eastern Bontoc",
	nil,
	"phi",
	aliases = {"Eastern Bontok"},
	scripts = Latn,
}

m["ebr"] = {
	"Ebrié",
	"Q36644",
	"alv-ptn",
	scripts = Latn,
}

m["ebu"] = {
	"Embu",
	"Q35318",
	"bnt-kka",
	scripts = Latn,
}

m["ecr"] = {
	"Eteocretan",
	"Q35461",
	scripts = {"Grek"},
}

m["ecs"] = {
	"အရေဝ်ဘာသာအဳကွေဒေါထ္ၜးတဲ",
	"Q3436769",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["ecy"] = {
	"Eteocypriot",
	"Q35309",
	scripts = {"Cprt"},
}

m["eee"] = {
	"E",
	"Q35386",
	"qfa-mix",
	aliases = {"Kjang E"},
	scripts = {"Hani", "Latn"},
}

m["efa"] = {
	"Efai",
	"Q3813297",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["efe"] = {
	"Efe",
	"Q56354",
	"csu-mle",
	scripts = Latn,
}

m["efi"] = {
	"Efik",
	"Q35377",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["ega"] = {
	"Ega",
	"Q3914927",
	"alv",
	scripts = Latn,
}

m["egl"] = {
	"အဳမဳလဳယာန်",
	"Q1057898",
	"roa-git",
	aliases = {"Emiliano"},
	scripts = Latn,
	wikimedia_codes = {"eml"},
}

m["ego"] = {
	"Eggon",
	"Q35300",
	"nic-pls",
	scripts = Latn,
}

m["egy"] = {
	"အဳဇေတ်",
	"Q50868",
	"egx",
	aliases = {"Ancient Egyptian"},
	scripts = {"Latinx", "Egyp", "Egyd"},
}

m["ehu"] = {
	"Ehueun",
	"Q3441392",
	"alv-nwd",
	scripts = Latn,
}

m["eip"] = {
	"Eipomek",
	"Q5349839",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["eit"] = {
	"Eitiep",
	"Q5350030",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["eiv"] = {
	"Askopan",
	"Q56324",
	"paa-nbo",
	aliases = {"Eivo"},
	scripts = Latn,
}

m["eja"] = {
	"Ejamat",
	"Q6269820",
	"alv-jfe",
	scripts = Latn,
}

m["eka"] = {
	"Ekajuk",
	"Q35250",
	"nic-eko",
	scripts = Latn,
}

m["eke"] = {
	"Ekit",
	"Q3509628",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["ekg"] = {
	"Ekari",
	"Q5350305",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["eki"] = {
	"Eki",
	"Q5350418",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["ekl"] = {
	"Kolhe",
	"Q6426945",
	"mun",
	-- FIXME, this should probably be called "Kol (Bangladesh)" as the
	-- canonical name, Kolhe is hardly used.
	aliases = {"Kol", "Kol (Bangladesh)"},
	scripts = Latn,
}

m["ekm"] = {
	"Elip",
	"Q12952414",
	"nic-ymb",
	scripts = Latn,
}

m["eko"] = {
	"Koti",
	"Q29930",
	"bnt-mak",
	scripts = Latn,
}

m["ekp"] = {
	"Ekpeye",
	"Q35254",
	"alv-igb",
	scripts = Latn,
}

m["ekr"] = {
	"Yace",
	"Q36901",
	"alv-ido",
	scripts = Latn,
}

m["eky"] = {
	"Eastern Kayah",
	"Q25559417",
	"kar",
	scripts = {"Kali"},
}

m["ele"] = {
	"Elepi",
	"Q5359444",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["elh"] = {
	"El Hugeirat",
	"Q5351410",
	"nub-hil",
	scripts = Latn,
}

m["eli"] = {
	"Nding",
	"Q36176",
	"alv-tal",
	scripts = Latn,
}

m["elk"] = {
	"Elkei",
	"Q5364210",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["elm"] = {
	"Eleme",
	"Q3914427",
	"nic-ogo",
	scripts = Latn,
}

m["elo"] = {
	"El Molo",
	"Q56719",
	"cus",
	scripts = Latn,
}

m["elu"] = {
	"Elu",
	"Q3364594",
	"poz-aay",
	scripts = Latn,
}

m["elx"] = {
	"Elamite",
	"Q35470",
	"qfa-iso",
	scripts = {"Xsux"},
}

m["ema"] = {
	"Emai",
	"Q35428",
	"alv-eeo",
	-- FIXME, Emai is properly one of the dialects of Aoma
	otherNames = {"Aoma", "Ora", "Emai-Iuleha-Ora"},
	scripts = Latn,
}

m["emb"] = {
	"Embaloh",
	"Q5369424",
	"poz",
	otherNames = {"Palin", "Pari", "Sangau", "Sanggau"},
	aliases = {"Maloh", "Malo", "Matoh", "Mbaloh", "Memaloh"},
	varieties = {"Kalis"},
	scripts = Latn,
}

m["eme"] = {
	"Emerillon",
	"Q3588942",
	"tup-gua",
	otherNames = {"Emerilon", "Emerion", "Mereo", "Melejo", "Mereyo", "Teco"},
	scripts = Latn,
}

m["emg"] = {
	"Eastern Meohang",
	"Q12952840",
	"sit-kie",
	scripts = {"Deva"},
}

m["emi"] = {
	"Mussau-Emira",
	"Q6943093",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["emk"] = {
	"Eastern Maninkakan",
	"Q11002130",
	"dmn-mnk",
	scripts = {"Latn", "Arab", "Nkoo"},
}

m["emm"] = {
	"Mamulique",
	"Q3285082",
	"nai-pak",
	scripts = Latn,
}

m["emn"] = {
	"Eman",
	"Q5368975",
	"nic-tvc",
	scripts = Latn,
}

m["emp"] = {
	"Northern Emberá",
	"Q2391297",
	"sai-chc",
	scripts = Latn,
}

m["ems"] = {
	"Alutiiq",
	"Q27992",
	"ypk",
	scripts = Latn,
}

m["emu"] = {
	"Eastern Muria",
	"Q12952883",
	"dra",
	ancestors = {"gon"},
}

m["emw"] = {
	"Emplawas",
	"Q5374265",
	"poz-tim",
	scripts = Latn,
}

m["emx"] = {
	"Erromintxela",
	"Q1122188",
	"qfa-mix",
	ancestors = {"eu", "rom"},
	scripts = Latn,
}

m["emy"] = {
	"Epigraphic Mayan",
	"Q301355",
	"myn",
	otherNames = {"Classic Ch'olti'an", "Ch'olti'"},
	scripts = {"Maya"},
}

m["ena"] = {
	"Apali",
	"Q3504201",
	"ngf-mad",
	scripts = Latn,
}

m["enb"] = {
	"Markweeta",
	"Q56874",
	"sdv-nma",
	scripts = Latn,
}

m["enc"] = {
	"En",
	"Q3504110",
	"qfa-buy",
	scripts = Latn,
}

m["end"] = {
	"Ende",
	"Q2067656",
	"poz-cet",
	scripts = Latn,
}

m["enf"] = {
	"Forest Enets",
	"Q30249597",
	"syd",
	scripts = Latn,
}

m["enh"] = {
	"Tundra Enets",
	"Q25559411",
	"syd",
	scripts = Latn,
}

m["enl"] = {
	"Enlhet",
	"Q15462671",
	"sai-mas",
	otherNames = {"Lengua"},
	scripts = Latn,
}

m["enm"] = {
	"အင်္ဂလိက် အဒေါဝ်",
	"Q36395",
	"gmw",
	aliases = {"Medieval English", "Mediaeval English"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"ang"},
	entry_name = {
		from = {"[ĀÁ]", "[āá]", "[ǢǼ]", "[ǣǽ]", "Ċ", "ċ", "[ĒÉĖ]", "[ēéė]", "Ġ", "ġ", "[ĪÍ]", "[īí]", "[ŌÓ]", "[ōó]", "[ŪÚ]", "[ūú]", "[ȲÝ]", "[ȳý]", MACRON, ACUTE, DOTABOVE},
		to  = {"A", "a", "Æ", "æ", "C", "c", "E", "e", "G", "g", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "Y", "y"}},
}

m["enn"] = {
	"Engenni",
	"Q3915365",
	"alv-dlt",
	scripts = Latn,
}

m["eno"] = {
	"Enggano",
	"Q2669164",
	"poz",
	scripts = Latn,
}

m["enq"] = {
	"Enga",
	"Q1143040",
	"paa-eng",
	scripts = Latn,
}

m["enr"] = {
	"Emem",
	"Q5370369",
	"paa-pau",
}

m["enu"] = {
	"Enu",
	"Q5380858",
	"tbq-lol",
}

m["env"] = {
	"Enwan",
	"Q3438334",
	"alv-yek",
	scripts = Latn,
}

m["enw"] = {
	"Enwang",
	"Q11134434",
	"nic-lcr",
	aliases = {"Enwan"},
	scripts = Latn,
}

m["enx"] = {
	"Enxet",
	"Q15462609",
	"sai-mas",
	otherNames = {"Lengua"},
	scripts = Latn,
}

m["eot"] = {
	"Eotile",
	"Q3915347",
	"alv-ptn",
	otherNames = {"Beti"},
	scripts = Latn,
}

m["epi"] = {
	"Epie",
	"Q35291",
	"alv-dlt",
	scripts = Latn,
}

m["era"] = {
	"Eravallan",
	"Q5385061",
	"dra",
}

m["erg"] = {
	"Sie",
	"Q426254",
	"poz-occ",
	scripts = Latn,
}

m["erh"] = {
	"Eruwa",
	"Q3441244",
	"alv-swd",
	scripts = Latn,
}

m["eri"] = {
	"Ogea",
	"Q7079984",
	"ngf-mad",
	otherNames = {"Erima"},
	scripts = Latn,
}

m["erk"] = {
	"South Efate",
	"Q3449070",
	"poz-vnc",
	otherNames = {"Efate", "Vate", "Vaté"},
	scripts = Latn,
}

m["ero"] = {
	"Horpa",
	"Q56854",
	"sit-rgy",
	otherNames = {"Ergong", "Danba", "Stau", "rTau", "Rtau", "Daofuhua", "Bawang", "Bopa", "Dawu", "Geshitsa", "Geshiza", "Geshizahua", "Hor", "Huo'er", "Hórsók", "Nyagrong-Minyag", "Pawang", "Rgu", "Western rGyalrong", "Western Gyarong", "Western Jiarong", "Xinlong-Muya"},
}

m["err"] = {
	"Erre",
	"Q10488401",
	"qfa-iso",
	scripts = Latn,
}

m["ers"] = {
	"Ersu",
	"Q12952417",
	"sit-qia",
	otherNames = {"Duoxu", "Erhsu"},
	scripts = Latn, -- also Ersu Shaba
}

m["ert"] = {
	"Eritai",
	"Q56376",
	"paa-lkp",
	scripts = Latn,
}

m["erw"] = {
	"Erokwanas",
	"Q5395296",
	"poz-hce",
	scripts = Latn,
}

m["ese"] = {
	"Ese Ejja",
	"Q2980381",
	"sai-tac",
	otherNames = {"Tiatinagua"},
	scripts = Latn,
}

m["esh"] = {
	"Eshtehardi",
	"Q12952418",
	"xme-ttc",
	scripts = {"fa-Arab", "Latn"},
	ancestors = {"xme-ttc-sou"},
}

m["esi"] = {
	"North Alaskan Inupiatun",
	nil,
	"esx-inu",
	scripts = Latn,
}

m["esk"] = {
	"Northwest Alaska Inupiatun",
	"Q25559714",
	"esx-inu",
	scripts = Latn,
}

m["esl"] = {
	"Egyptian Sign Language",
	"Q5348443",
	"sgn",
}

m["esm"] = {
	"Esuma",
	"Q16927555",
	"alv-kwa",
	scripts = Latn,
}

m["esn"] = {
	"Salvadoran Sign Language",
	"Q7406492",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["eso"] = {
	"အရေဝ်ဘာသာအက်စ်တိုနဳယာထ္ၜးတဲ",
	"Q3196221",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["esq"] = {
	"Esselen",
	"Q1294243",
	"qfa-iso",
	scripts = Latn,
}

m["ess"] = {
	"Central Siberian Yupik",
	"Q27993",
	"ypk",
	otherNames = {"Central Siberian Yup'ik", "St. Lawrence Yupik", "St. Lawrence Yup'ik", "St. Lawrence Eskimo", "Siberian Yupik", "Siberian Yup'ik", "Siberian Yupik Eskimo", "Siberian Yup'ik Eskimo", "St. Lawrence Island Eskimo", "St. Lawrence Island Yupik", "St. Lawrence Island Yup'ik"},
	scripts = {"Cyrl"},
}

m["esu"] = {
	"Yup'ik",
	"Q21117",
	"ypk",
	scripts = Latn,
}

m["esy"] = {
	"Eskayan",
	"Q867086",
	"art",
	scripts = Latn, -- also its own native script
}

m["etb"] = {
	"Etebi",
	"Q11002851",
	"nic-ief",
	scripts = Latn,
}

m["etc"] = {
	"Etchemin",
	"Q5402493",
	"alg-eas",
	scripts = Latn,
}

m["eth"] = {
	"Ethiopian Sign Language",
	"Q3501903",
	"sgn",
}

m["etn"] = {
	"Eton (Vanuatu)",
	"Q3059362",
	"poz-oce",
	aliases = {"Eton"},
	scripts = Latn,
}

m["eto"] = {
	"Eton (Cameroon)",
	"Q35317",
	"bnt-btb",
	aliases = {"Eton"},
	scripts = Latn,
}

m["etr"] = {
	"Edolo",
	"Q5340184",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["ets"] = {
	"Yekhee",
	"Q3915848",
	"alv-yek",
	otherNames = {"Afenmai", "Afemai", "Etsako"},
	scripts = Latn,
}

m["ett"] = {
	"အဳထရေတ်သကာန်",
	"Q35726",
	"qfa-tyn",
	scripts = {"Ital"},
	translit_module = "Ital-translit",
}

m["etu"] = {
	"Ejagham",
	"Q35296",
	"nic-eko",
	scripts = Latn,
}

m["etx"] = {
	"Eten",
	"Q3915392",
	"nic-beo",
	scripts = Latn,
}

m["etz"] = {
	"Semimi",
	"Q10950308",
	"paa-mai",
	scripts = Latn,
}

m["eve"] = {
	"Even",
	"Q29960",
	"tuw",
	scripts = {"Cyrl", "Latn"},
	entry_name = {
	from = {"[Ӣ]", "[ӣ]", "[Ӯ]", "[ӯ]", MACRON, DOTBELOW, DOTABOVE},
	to  = { "И",  "и",  "У",  "у" }},
	translit_module = "eve-translit",
}

m["evh"] = {
	"Uvbie",
	"Q3441344",
	"alv-swd",
	scripts = Latn,
}

m["evn"] = {
	"Evenki",
	"Q30004",
	"tuw",
	scripts = {"Cyrl"},
	entry_name = {
		from = {"[Ӣ]", "[ӣ]", "[Ӯ]", "[ӯ]", MACRON, DOTBELOW, DOTABOVE},
		to  = { "И",  "и",  "У",  "у" }},
	translit_module = "evn-translit",
}

m["ewo"] = {
	"Ewondo",
	"Q35459",
	"bnt-btb",
	otherNames = {"Kolo"},
	scripts = Latn,
}

m["ext"] = {
	"Extremaduran",
	"Q30007",
	"roa-ibe",
	scripts = Latn,
}

m["eya"] = {
	"Eyak",
	"Q27480",
	"xnd",
	scripts = Latn,
}

m["eyo"] = {
	"Keiyo",
	"Q56856",
	"sdv-nma",
	scripts = Latn,
}

m["eza"] = {
	"Ezaa",
	"Q11921436",
	"alv-igb",
	ancestors = {"izi"},
	aliases = {"Ezza", "Eza"},
	scripts = Latn,
}

m["eze"] = {
	"Uzekwe",
	"Q3502244",
	"nic-ucn",
	scripts = Latn,
}

return m