ဂကူတၞံနာနာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

မန်[ပလေဝ်ဒါန်]

ဝေါဟာလွာ[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. တၞံဆုကဠောတ်
 2. တၞံသှ်ေ
 3. တၞံမြေက်
 4. တၞံဆုကသေတ်
 5. တၞံဓိဝိုဟ်
 6. တၞံအဘိက်
 7. တၞံအခွေၚ်
 8. တၞံခၜုတ်
 9. တၞံဗဗုၚ်ဂြိုပ်
 10. တၞံလှိုန်
 11. တၞံဆုအၚ်
 12. တၞံရဝ်ဗာ
 13. တၞံမ္ၚောဝ်
 14. တၞံကၞဴ
 15. တၞံဂြၚ်အေက်
 16. တၞံမကၠဵု
 17. တၞံကြက်ဂြၚ်
 18. တၞံတၠုဲ
 19. တၞံကယျိုတ်
 20. တၞံသတ်
 21. တၞံဒစုန်ကျာ်
 22. တၞံမဟူရာ
 23. တၞံသလာတြး
 24. တၞံဂန္ဓရာ
 25. တၞံဓရေဲ
 26. တၞံစန္တမူဗ္ကေတ်
 27. တၞံသာန်
 28. တၞံဇုက်ကၠီဗ္ကေတ်
 29. တၞံသဳလဝန်
 30. တၞံဆုမ္ၚဵု
 31. တၞံဆုတံၚ်ဓဇဵု
 32. တၞံအိက်ဗ္ၜေံ
 33. တၞံကၞေၚ်ၜဲ
 34. တၞံကၠဲ
 35. တၞံဟဂါ
 36. တၞံဒုန်
 37. တၞံခဏာဲဂြိုပ်
 38. တၞံဝါၚ်ဂြိုပ်
 39. တၞံဝါၚ်အဖြဴ
 40. တၞံအံၚ်ရေၚ်
 41. တၞံဂအီဗ္ၜေံ
 42. တၞံဇဳ
 43. တၞံၜဲကောန်ကၠဵု
 44. တၞံသတန်
 45. တၞံကဒါတ်
 46. တၞံလကာံ
 47. တၟံဗဗုၚ်
 48. တၞံဂၞဲစာၚ်
 49. တၞံဂမုၚ်
 50. တၞံကၞဴ
 51. တၞံဆုဗြိုတ်
 52. တၞံဆုအိက်ပသောဲ
 53. တၞံဇဳဒိုပ်
 54. တၞံဂၠံက်
 55. တၞံဆုသၠီ
 56. တၞံဂထောံဏီ
 57. တၞံဗက
 58. တၞံခါဍာ်သ္ၚု
 59. တၞံဂတာံဏဳ
 60. တၞံဖာ
 61. တၞံမာံကၞုဲ
 62. တၞံကက်ဖဵု
 63. တၞံတၞုၚ်ကၟာဝက်
 64. တၞံလဳမဴ
 65. တၞံခစေပ်ဂလာ
 66. တၞံက္ဍိုပ်သဴ
 67. တၞံခစေပ်
 68. တၞံထၞ
 69. တၞံမၚ်ကြေအ်ဆက်တဲ
 70. တၞံဆူလေဝ်
 71. တၞံသၠစွောံ
 72. တၞံကလိ
 73. တၞံဂြမုၚ်ဆု
 74. တၞံဂနေၚ်
 75. တၞံဂဝး
 76. တၞံဘိၚ်
 77. တၞံဓနီပူ
 78. တၞံဆ
 79. တၞံဂျိ
 80. တၞံမှာကး
 81. တၞံအနာက်
 82. တၞံမြေက်ခမိဟ်
 83. တၞံလိုက်
 84. တၞံအဂၞဴ
 85. တၞံဆုဍာ်တှ်
 86. တၞံဆုသြိုဟ်
 87. တၞံဒေဝါ
 88. တၞံဓိထာန်
 89. တၞံဖျောဝ်
 90. တၞံကာန်
 91. တၞံရမ္မာ
 92. တၞံအညာၜဳ
 93. တၞံၜဲၚုဲ
 94. တၞံဗၠအ်
 95. တၞံလ္တာ်ကျာံ
 96. တၞံမိတ်ကြုက်
 97. တၞံဆုကၠ
 98. တၞံသဳလွန်ဗြဴ
 99. တၞံရာဲ
 100. တၞံခအဳ
 101. တၞံလဂဝ်
 102. တၞံသြောံ
 103. တၞံရုတ်
 104. တၞံစံမလမ်
 105. တၞံဒး
 106. တၞံဓညောဝ်
 107. တၞံထဏှံၚ်
 108. တၞံသဳလွန်တြုံ
 109. တၞံခဍောၚ်ကၞိ
 110. တၞံမဉ္စကာနဳ
 111. တၞံကဴတဝ်သွဝ်
 112. တၞံသာရဖဳ
 113. တၞံပၞာၚ်သေံ
 114. တၞံဇြဲၜိုၚ်
 115. တၞံပ္ကဴဗတဗ္ဂဲ
 116. တၞံဗ္ဂဲယောန်
 117. တၞံသၞာပ်
 118. တၞံပၞဴ
 119. တၞံဖ္ဍန်နဝါ
 120. တၞံဗြီုမနဳ
 121. တၞံဂမ္တၚ်
 122. တၞံဗ္ဒဝ်ဇာတ်
 123. တၞံသ
 124. တၞံတာ
 125. တၞံဂမောဝ်
 126. တၞံဂစွံ
 127. တၞံဇုၚ်မိတ်
 128. တၞံကတ်ချောဲ
 129. တၞံသၠု
 130. တၞံဝိ
 131. တၞံပ္တုက်
 132. တၞံပ္တုက်ဇြေ
 133. တၞံတၠုဲက္ၜၚ်
 134. တၞံစမ္ဗဳဆု
 135. တၞံပြာ်ဇုက်
 136. တၞံခယာ်
 137. တၞံနာဍူ
 138. တၞံခဗုဲ
 139. တၞံဆုပြာန်
 140. တၞံကသြောံ
 141. တၞံရိရၚ်
 142. တၞံကနာၚ်
 143. တၞံခနဳ
 144. တၞံထစဲ
 145. တၞံသူစန်
 146. တၞံဒူရေန်
 147. တၞံပၞဟ်
 148. တၞံပၞး
 149. တၞံသတ်ဗြဴ
 150. တၞံတကမ်
 151. တၞံဂဇိုဟ်
 152. တၞံဂတိုပ်ကၠောံ
 153. တၞံဂတောံ
 154. တၞံကွေံ
 155. တၞံဒဳကဒါ
 156. တၞံပါလ
 157. တၞံသၞေၚ်ဝဲ
 158. တၞံပရိုတ်
 159. တၞံသတ်ကလာၚ်
 160. တၞံသတ်ခၟောတ်
 161. တၞံကြေၚ်
 162. တၞံကှ်ေ
 163. တၞံယာပ်
 164. တၞံဗြာတ်
 165. တၞံကြုက်
 166. တၞံဗ္ဒဝ်
 167. တၞံကြဴ
 168. တၞံမြာၚ်
 169. တၞံၜုတ်
 170. တၞံဖျေဲ
 171. တၞံကွာဲ
 172. တၞံပညု
 173. တၞံကြိတ်
 174. တၞံတဵု
 175. တၞံမၚ်ဂုတ်
 176. တၞံပရိုက်
 177. တၞံသိလဴ
 178. တၞံခပြု
 179. တၞံဒဳစာၚ်
 180. တၞံမၚ်ဂၠန်
 181. တၞံချောဲ
 182. တၞံဇလခရာ
 183. တၞံခရူ
 184. တၞံယီု
 185. တၞံကနာတ်
 186. တၞံအဂၞု
 187. တၞံကတဵု
 188. တၞံဇြဲ
 189. တၞံပ္ကဴ
 190. တၞံသကန်
 191. တၞံခနေံ
 192. တၞံခနာတ်
 193. တၞံကၟဝ်ဂြၚ်ဂၞု
 194. တၞံကဠတ်
 195. တၞံမိတ်
 196. တၞံလဵု
 197. တၞံခပဳထဝ်
 198. တၞံခပဳသြောံ
 199. တၞံသတ်ခၟာဲနာ်
 200. တၞံခဝေဝ်
 201. တၞံခဝဲ
 202. တၞံဇဗၠု
 203. တၞံသိၚ်ယဵု
 204. တၞံသတ်တကေမ်
 205. တၞံသတ်အိအိုက်
 206. တၞံသတ်အိအော်
 207. တၞံသတ်ကၞေၚ်
 208. တၞံသတ်မ္ၚောဝ်
 209. တၞံသတ်ကပိုဟ်
 210. တၞံရိုတ်
 211. တၞံဟဠု
 212. တၞံဂဇိုၚ်
 213. တၞံဓရံက်
 214. တၞံၜဝ်
 215. တၞံကယိုဟ်
 216. တၞံလာဲ
 217. တၞံနာၚ်ၚုဲ
 218. တၞံညှဝ်
 219. တၞံထယိုက်
 220. တၞံမှအ်
 221. တၞံခရီ
 222. တၞံလလန်
 223. တၞံသတ်မုက်
 224. တၞံနေဟ်
 225. တၞံခမက်
 226. တၞံကၠေၚ်ခလုၚ်
 227. တၞံဗဗဴ
 228. တၞံသၟိၚ်တျု
 229. တၞံမြာ်ဂွဝ်
 230. တၞံၜဝ်ဟပံင်
 231. တၞံၜဝ်မှိ
 232. တၞံခၟဝ်
 233. တၞံဆုသာန်

တြာဲ[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. မြန်မာ: အပၚ်အမျိုးအစားများ